HONORAR ZA FOTOKOPIRANJE

V zadnjem času se je na nas obrnilo več strank, ki so prejele poziv SAZOR k sklenitvi licenčne pogodbe in niso vedele ali naj jo podpišejo ali ne. Mi licenčne pogodbe nismo podpisali, saj menimo, da nismo zavezanci po Sporazumu. Takšno stališče je zavzela tudi Odvetniška zbornica Slovenije.

Ste tudi vi prejeli poziv SAZOR in ne veste ali ste zavezani k podpisu licenčne pogodbe? 

Dne 6.12.2021 sta združenje SAZOR GIZ k.o. in Gospodarska zbornica Slovenije podpisala Skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del, ki določa, da morajo vse gospodarske osebe in samostojni podjetniki posamezniki z najmanj eno zaposleno osebo, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju Republike Slovenije in posedujejo napravo, ki omogoča fotokopiranje, oziroma imajo tovrstno napravo v svojih osnovnih sredstvih, jo najemajo ali z njo razpolagajo na katerikoli drugi podlagi, ali naročijo fotokopiranje pri izvajalcu fotokopiranja izven podjetja, združenju SAZOR plačevati avtorski honorar v skladu s tarifo, ki je določena v sklenjenem Sporazumu. Pri tem niti ni pomembno ali podjetje avtorska dela fotokopira ali ne. Dovolj je, da poseduje multifunkcijsko napravo za fotokopiranje ali pa naroča fotokopije pri zunanjem izvajalcu. 

Popolnoma razumemo, da je namen predpisa zaščita avtorja, ki je upravičen do plačila za fotokopiranje svojih avtorskih del, vendar ali v praksi dejansko vsako podjetje fotokopira avtorsko delo? V bližnji restavraciji zagotovo posedujejo multifunkcijsko napravo, ampak ali  kopirajo avtorska dela? Po našem prepričanju ne. Vsako posedovanje multifunkcijske naprave še ne pomeni kršitve avtorskih pravic. 

SAZOR je v mesecu novembru ponovno pošiljal pozive k sklenitvi licenčnih pogodb podjetjem. Pričakujemo, da bo SAZOR v prihodnosti začel sprožati pravne postopke zoper tiste, ki licenčne pogodbe ne bodo podpisali. Vsako podjetje mora torej samo pri sebi presoditi ali fotokopira avtorska dela preko obsega iz 50. člena ZASP ali ne. Če boste ugotovili, da fotokopirate avtorska dela je dobro, da podpišete licenčno pogodbo, saj sicer ni izključeno, da boste prejeli globo. V kolikor pa avtorskih del ne fotokopirate in menite, da niste zavezanec za plačevanje honorarja, je dobro, da o tem obvestite SAZOR s pisno izjavo.