B2C

Svetovanje in zastopanje za fizične osebe

Odvetniške storitve, ki se nanašajo na zastopanje v sodnih in drugih postopkih, sestavljanje pogodb in drugih listin, potrebnih za urejanje premoženjskih razmerij, pridobivanje podatkov in listin iz registrov in druge storitve, natančno določene v Odvetniški tarifi, obračunavamo v skladu z veljavno Odvetniško tarifo, pri čemer je vrednost ene odvetniške točke 1,20 EUR (z DDV).

Pravno svetovanje zaračunamo 350,00 EUR (z DDV) za vsako začeto uro. Storitev svetovanja pride v poštev predvsem v primeru, ko lahko določeno situacijo/problem rešite s pravilno reakcijo, za kar potrebujete nasvet odvetnika z več kot 20-letnimi izkušnjami. Nasvet je potreben tudi v primeru, ko želite doseči določen cilj ( npr. razveza zakonske zveze, zaščita premoženja pred prezapravljivim zakoncem, preprečevanje izvajanja prekomernega hrupa sosedu ipd.) in se želite seznaniti s potekom potrebnega postopka za dosego cilja , okvirnimi stroški, trajanjem postopka, morebitnimi ugovori nasprotne stranke in podobno. Storitev torej vključuje pregled listin, poslanih preko e-pošte pred izvedbo samega svetovanja in svetovanje ter e-korespondenco, povezano z razčiščevanjem dejstev, ki poteka osebno, preko telefona ali aplikacije zoom v okviru terminov, določenih s strani izvajalca storitve.

Po izvedenem postopku svetovanja vam lahko napišemo tudi pravno mnenje. Pravno mnenje lahko na podlagi skrben analize stanja izdelamo tudi brez predhodnega svetovanja in tudi glede postopka, v katerem se zastopate sami ali vas zastopa drug odvetnik in sicer za 1.000,00 EUR ( z DDV) – razen, v kolikor gre za zapleten postopek in je že za pregled situacije potrebnih več kot 5 ur: v tem primeru se za ceno izdelave pravnega mnenja dogovorimo pred začetkom izvedbe storitve.

V kolikor gre za povečan obseg dela ali predvideno delo za daljše časovno obdobje, vam svetujemo sklenitev pogodbe, s katero si zagotovite prednostno obravnavanje, stalno pripavljenost odvetnika in nižjo ceno odvetniških storitev. Ponujamo dva osnovna paketa svetovanja, ki ju lahko glede na problematiko prilagodimo individualnemu kupcu ( v tem primeru sestavimo najprej ponudbo, ki temelji na spodnjih dveh osnovnih paketih).

OSNOVNI PAKET

je namenjen reševanju posameznega sodnega postopka, pri čemer se najprej naredi analiza primera z oceno časovnega razpona trajanja reševanja tega postopka in zahtevnosti pravne problematike, na podlagi česar podamo ponudbo ob upoštevanju 10 % popusta za storitve svetovanja in ostale odvetniške storitve na cene, opisane zgoraj.

EURO PAKET
Je namenjen predvsem premožnejšim in zahtevnejšim posameznikom, ki imajo poleg potreb po svetovanju na zasebnem področju tudi potrebe po svetovanju glede upravljanja premoženja ( npr. oddajanje, najemanje, reševanje postopkov v zvezi z nepremičninami in gospodarskimi družbami, upravljanjem in poslovanjem teh družb itd.) Vsebuje pravno storitev stalne pripravljenosti tako pravnika, kot odvetnika in svetovanj preko telefona ali aplikacije zoom v okviru terminov, določenih s strani izvajalca storitve. Navedeno vključuje pregled listin, poslanih preko e-pošte pred izvedbo samega svetovanja in svetovanje ter e-korespondenco, povezano z razčiščevanjem dejstev, potrebnih za sestavo pravnega mnenja. V kolikor problematika zahteva izpeljavo sodnega postopka, paket vsebuje tudi storitve zastopanja v takšnem sodnem postopku. V primeru, da je aktualnih več kot pet sodnih postopkov, se navedeno posebej obračuna oziroma je to stvar dodatnega dogovora.

Cena storitve se obračuna 1 x mesečno v višini 20.000,00 EUR + DDV , za kar se sklene pisni dogovor o pravnem svetovanju za obdobje minimalno 12 mesecev. Prevodi za tujce so vključeni v ceno. Pravna mnenja so vključena v ceno.Posvetovanja, ki jih mora odvetnik opraviti s strokovnjaki posameznih področji so vključena v ceno. Redna mesečna poročila so vključena v ceno.Doplačilo izključno za sodne stroške.

Poleg teh dveh osnovnih paketov ponujamo tudi pogodbeni zakup svetovalnih ur, vezanih na pričakovani časovni obseg reševanja določene problematike, kot je zapisano spodaj. Pogodba se lahko sklene tudi samo za en mesec ( v primeru sklenitev za več mesecev se dogovori dodaten popust) ali pa lahko zakupite le količino svetovalnih ur, ki jih potem lahko porabite v določenem časovnem obdobju, dogovorjenem v pogodbi ( npr. v enem letu).

Tako na primer ponujamo možnost sklenitve pogodbe za svetovanja s priznanim količinskim popustom:

Zakup 10 ur po ceni 3.000,00 EUR (z DDV),
Zakup 20 ur po ceni 5.500,00 EUR(z DDV),
Zakup 50 ur po ceni 12.500,00 EUR (z DDV).
Pogodba za takšen zakup ur se lahko sklene tudi tako, da ga na strani naročnika uporablja več različnih oseb ( npr. vsi člani družine, zakonca, solastniki nepremičnin ipd.).

Svoje delo opravljamo skrajno odgovorno in strokovno, za kar imamo zavarovano odgovornost preko Odvetniške zbornice Slovenije.