DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO

Delovno pravo ureja razmerja med delavci in delodajalci. V okviru delovnega prava našim strankam nudimo pravno svetovanje in zastopanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih.

Zakonodaja:

– Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)
– Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)
– Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit)
– Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/1490/1575/17 – ZUPJS-G in 14/18)
– Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/1239/1399/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/1523/1740/17 in 65/17)
– Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.41/07 – popr.61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/1239/1652/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/1754/1721/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A)
– Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/1040/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/1356/13 – ZŠtip-1, 99/1314/15 – ZUUJFO, 57/1590/1538/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/1661/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18)
– Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/1040/1114/1399/1390/1588/1631/18 in 73/18)

nazadnje posodobljeno januar 2019