TRANSPORTNO PRAVO

Naša odvetniška družba že več let sodeluje z različnimi transportnimi družbami v Sloveniji. V okviru transportnega prava našim strankam nudimo pravno svetovanje in zastopanje v primerih neplačanega prevoza, ob izgubi ali poškodbi tovora, v sporih med delodajalci in delavci, itd.

Zakonodaja RS:

– Zakon o cestah (Uradni list št. št. 109/1048/1236/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) – Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16)
– Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.)
– Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/9463/9424/9696/0035/0286/0266/0473/0416/0730/09 in 51/12)
– Pravilnik o prepisovanju podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidence (Uradni list RS, št. 25/06)
– Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Uradni list, št. 126/03, 102/07 in 49/11 – ZPCPP-2C)
– Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/1654/17 in 3/18 – odl. US)
– Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/07)
– Pravilnik o prepisovanju podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidence (Uradni list RS, št. 25/06)
– Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Uradni list, št. 126/03, 102/07 in 49/11 – ZPCPP-2C)
– Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/1654/17 in 3/18 – odl. US)
– Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/1667/17 in 21/18 – ZNOrg)
– Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/07)
– Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17)
– Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 103/1063/12 in 62/14)

Predpisi EU:

– Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 – Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006
– Uredba (EU) št. 165/2014 o tahhografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom
– Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21.oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES
– Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga
– Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (Besedilo velja za EGP)
– Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22.12.2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi in o spremembi Direktive 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97

nazadnje posodobljeno januar 2019