GOSPODARSKO PRAVO

Gospodarsko pravo ureja vso problematiko s katero se pri svojem poslovanju srečujejo gospodarski subjekti. Našim strankam v okviru gospodarskega prava nudimo pravno svetovanje in zastopanje v gospodarskih sporih, stečajnih postopkih, postopkih intelektualne lastnine itd.

Zakonodaja v RS:

– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/1191/1132/1257/1244/13 – odl. US, 82/1355/15 in 15/17)
– Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.27/1631/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US)
– Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo)
– Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/1544/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1)
– Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15)
– Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/9330/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
– Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/1155/12105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/169/17 in 77/18 – ZTFI-1)
– Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/1581/1577/16 in 77/18)

nazadnje posodobljeno januar 2019